E-ISSN 1305-3612
Advanced Search
All
Title
Authors
Abstract
Key Word
Full Text
DOI
Type of the Article
Year
to
Search Results
Percutaneous management of anastomotic bile leaks following liver transplantation
(Diagn Interv Radiol 2007; 13: 101-104)
Stent-graft applications in peripheral non-atherosclerotic arterial lesions
(Diagn Interv Radiol 2008; 14: 40-50)
Rektal muayenesi normal, PSA değeri rastlantısal olarak yüksek bulunan hastalarda prostatın endorektal MRG ile değerlendirilmesi
(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 180-184)
Canlı böbrek vericilerinde renal arterlerin kontrastlı 3B-FISP MRA tekniği ile değerlendirilmesi
(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 201-206)
Renal transplantasyon sonrası gelişen üreteral komplikasyonların tedavisinde perkütan antegrad üreteral stent yerleştirilmesi
(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 380-383)
Standart TIPS tekniğine uygun olmayan portal hipertansiyon olgularında perkütan transportal transkaval teknikle portokaval şant oluşturulması
(Diagn Interv Radiol 2001; 7: 384-388)
hepatik ensefalopatinin stent akımı daraltma tekniği ile tedavisi
(Diagn Interv Radiol 2002; 8: 443-446)
Koledok taşlarının tanısında kontrastsız helikal BT
(Diagn Interv Radiol 2003; 9: 213-219)
Femoral psödoanevrizma tedavisinde US kılavuzluğunda perkütan glue enjeksiyonu
(Diagn Interv Radiol 2003; 9: 257-259)
Diyaliz erişim yolu problemi olan olguda direkt perkütan yolla inferior vena kavaya tünelli diyaliz kateteri yerleştirilmesi
(Diagn Interv Radiol 2003; 9: 260-262)
Tromboze greft arteryovenöz fistülü olan hastalarda Arrow-Trerotola cihazı ile perkütan mekanik trombektomi
(Diagn Interv Radiol 2003; 9: 371-376)
Author's Corner
Reviewer's Corner
Survey
Copyright © 2019 Turkish Society of Radiology | Latest Update: 05.07.2019